שאלות ותשובות - ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מהווה חלק מעסקת המשכנתא ומורכב למעשה משני ביטוחים שונים – ביטוח חיים וביטוח נכס. ביטוח המשכנתא נועד להגן על הבנק משני סיכונים מרכזיים:  1. מותו של אחד הלווים, אשר עלול לפגוע ביכולתם של הנותרים אחריו לעמוד בתשלומי המשכנתא.

  1. נזק משמעותי שעלול להיגרם לנכס המבוטח ולפגוע בערכו, כגון שריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע וכו'.

ביטוח המשכנתא נועד אמנם קודם כל להגן על הבנק, אך בפועל חשיבותו עבור הלווה ומשפחתו גדולה מאוד, משום שהוא מאפשר ללווה ולמשפחתו לשמור על אחד הנכסים החשובים ביותר שלהם גם במקרים קשים של מוות או של נזק גדול לדירה, ומגן עליהם בפני הסיכון להיקלע במקרים כאלה למצוקה כלכלית משמעותית בגלל תשלומי המשכנתא, או מחוסר יכולת להחזיר את סכום ההלוואה במקרה של מוות.

עלות ביטוח החיים למשכנתא משתנה מאדם לאדם בהתאם לנתונים האישיים שלו, בדגש על המצב הבריאותי, גילו וההיסטוריה הרפואית שלו.

בנוסף, עלות ביטוח החיים למשכנתא משתנה לאורך השנים בהתאם לשני גורמים מנוגדים:

  1. יתרת ההלוואה – סכום המשכנתא שנותר להחזיר מצטמצם ואיתו מצטמצם סכום הביטוח הנדרש (והפרמיה יורדת בהתאם).
  2. גיל המבוטח – עם התבגרות המבוטח עולה גם רמת הסיכון שלו מבחינת חברת הביטוח (והפרמיה עולה בהתאם).

למרות ששני הגורמים הללו מקזזים זה את זה, ההשפעה של הקטנת ההלוואה משמעותית יותר, ולאורך זמן עלות ביטוח החיים למשכנתא שתשלמו תרד.

עלות ביטוח הדירה למשכנתא מושפעת מגודל הדירה ומהעלות הנדרשת לבנות אותה מחדש, ולאו דווקא מהשווי שלה בשוק. כך יכול להיות מצב שבו עלות ביטוח המבנה לדירה גדולה בדימונה תהיה גבוהה יותר מאשר לדירה קטנה בצפון תל אביב.

ניתן לבחור בין שני מסלולי פרמיות: מסלול בפרמיה משתנה בו הפרמיה משתנה מדי שנה, בהתאם לגיל המבוטח ולגובה ההלוואה או מסלול בפרמיה קבועה (למעט שינויי מדד).

בעוד שביטוח חיים למשכנתא מיועד לפרוע את המשכנתא במקרה מוות, ביטוח חיים רגיל ('ריסק') מיועד לתמוך כלכלית במשפחתו של המבוטח בכל הקשור ליתר הוצאותיה השוטפות, ולמנוע ממנה מצוקה כלכלית במקרה של אבדן כזה.

כמו כן, בביטוח החיים למשכנתא הכיסוי יורד עם השנים בהתאם ליתרת הלוואת המשכנתא, ואילו בביטוח החיים הרגיל הכיסוי בדרך כלל נשאר קבוע.

במרבית המקרים, שילוב נכון של ביטוח חיים למשכנתא וביטוח חיים רגיל יאפשרו לשאריו של המבוטח לשמור על רמת החיים שלהם, כאשר ביטוח החיים למשכנתא מצמצם את הוצאות המשפחה החודשיות בגובה המשכנתא, וביטוח החיים הרגיל יוצא מעין "כרית בטחון" להתמודדות עם אבדן ההכנסות, כקצבה חודשית או כסכום כספי חד פעמי.

החוק אינו מחייב לוקחי משכנתאות לעשות ביטוח חיים למשכנתא, אך הוא מאפשר לבנקים למשכנתאות להתנות את מתן הלוואת המשכנתא בכך שהלווים יחזיקו בביטוח חיים למשכנתא הנמצא בתוקף.

בשורה התחתונה ברובן המכריע של הלוואות המשכנתא מחייבים הבנקים למשכנתאות את הלווים לעשות ביטוח חיים למשכנתא.

סכום הביטוח המומלץ בביטוח החיים למשכנתא הוא יתרת ההלוואה, ויש לוודא שהוא אכן תואם ליתרה על מנת להימנע מביטוח חסר או לחילופין מתשלומים מיותרים עבור הביטוח.

לא. ביטוח החיים למשכנתא מכסה את יתרת ההלוואה, ולכן כנגד כל הלוואה נרכש ביטוח חיים למשכנתא בגובה יתרת ההלוואה.

גבול האחריות הוא סכום הפיצוי המקסימאלי שתשלם חברת הביטוח שמידה שיתרחש מקרה הביטוח. בכל מקרה של נזק הגבוה מסכום גבול האחריות, תשלם חברת הביטוח את סכום גבול האחריות בלבד.

הלוואת המשכנתא תפרע במלואה ושאריו של המבוטח יקבלו את ההפרש בין סכום הביטוח ליתרת ההלוואה.

לא. פוליסת ביטוח מבנה למשכנתא מכסה רק נזק למבנה עצמו. אך בקניית ביטוח משכנתא באמצעות סוכן ביטוח פרטי או חברת ביטוח, ניתן להוסיף לביטוח המשכנתא גם ביטוח תכולה.

בהחלט, וזהו אף המצב ברוב המקרים. סכום הביטוח נקבע לפי עלות הבניה מחדש של הנכס ללא שווי הקרקע ("ערך כינון") ולא מערך השוק של הנכס. ערך הכינון מתייחס לעלות הבנייה ולא למחיר הדירה.

רכישת ביטוח מבנה למשכנתא בסכום הנמוך מערך הכינון שלו מהווה ביטוח חסר, וכל נזק שיקרה למבנה יכוסה באופן חלקי בלבד, לפי היחס שבין סכום הביטוח לשווי הנכס לצורכי ביטוח.