אחת ולתמיד: מה זה "ערך כינון" ומה פשרו של "ריסק"?

 JDN ביטוח עם הא' ב' של מושגי יסוד שכולנו חייבים לדעת

 

אין ספק כי אחד החסמים הנפשיים בהתמודדות בת רבע שעה של בדיקת הפליסה שלנו, או ביצירת שיחה עם סוכן ביטוח לצורך רכישת ביטוח לרכישה חדשה, נעוץ בעובדה שלעולם הביטוח יש מושגים וקודים משלו, המרכיבים את הפוליסות ואת העיסוק בהן. מילים ומונחים כמו "הטבות מס" או  "זיקת הביטוח" יגרמו לרבים מאתנו לפהק ולרצות לסיים מהר ככל האפשר את העיסוק בנושא, שלא לומר: להימנע ממנו לחלוטין.

אבל מי שעיניו בראשו יודע שכל ההליך הביטוחי נועד ליום שחלילה פרטי הפוליסה יעניינו אותנו מאד: כאשר נרצה לממש אותה. היות וכל ההליך ואף התשלומים בגין הפוליסה מיועדים למימוש צעד מתבקש ומינימלי של אחריות אישית לעתידנו ולעתיד משפחותינו, רצוי לאמץ קו מחשבה זה גם כאשר באים לעסוק בפרטי הפוליסה ורכישתה, ופשוט להשקיע טיפה בהבנת הנושאים, לקבלת הידיעה והביטחון כי רכשנו כיסוי טוב ויעיל ככל האפשר למקרה שבו חלילה נזדקק לו.

אז לאותם רגעים בהם אתם מתמודדים עם המונחים החדשים, מצורף להלן המילון המתומצת למונחי ביטוח בסיסיים, אשר בוודאי יעזור לכם כאשר תתגברו על הפיהוק ותשקיעו עוד חמש דקות למען הרוגע הנפשי והכלכלי שלכם.

 

אובדן כושר עבודה

מצב שבו עקב מחלה או תאונה המבוטח אינו יכול להמשיך לעבוד והכנסתו החודשית נפגעת במצב זה תפצה חברת הביטוח את המבוטח לפי סכום הביטוח  שרכש ועד ל57%- מהכנסתו הממוצעת בשנה האחרונה.

אירוע תאונתי

אירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש כגון שריפה, תאונת דרכים, רעידת אדמה, פגיעה בעבודה.

ביטוח

התחייבות חברת הביטוח לשלם פיצויים במקרה של נזק. המבוטח מפקיד כספים

בחברת הביטוח עד שיהיה צורך בהם לתשלום עבור הנזק. לחברת הביטוח עתודות כספיות הממנות את תשלום הפיצויים בגין הנזק.

ביטוח חיים

תכנית המבטיחה זכויות כספיות  לשאירים במקרה של מוות  בטרם עת

ביטוח מנהלים

ביטוח חיים אותו משלם המעביד לעובד כחלק מהתנאים הסוציאליים במקום העבודה.

גבול אחריות

סכום שמעבר לו המבטח אינו נותן כיסוי למבוטח. גבול האחריות נקבע בעת

עריכת תכנית הביטוח ויש תכניות רבות בהן לא קיים גבול אחריות כלל

וחברת הביטוח מפצה את המבוטח בכל סכום הנזק.

גיל פרישה

הגיל בו מקובל להפסיק לעבוד.גברים- גיל 67 נשים-64 .

דוח תביעות

טופס הנשלח למבוטח על ידי חברת הביטוח ומפרט את התביעות שאירעו בתקופה בה היה מבוטח בחברה עד 3 שנים או לחלופין מציין כי למבוטח לא היו תביעות

דמי ביטוח

הסכום שמשלם המבוטח למבטח עבור הפוליסה.

הצהרת בריאות

הצהרת המועמד לביטוח חיים או בריאות על מצב בריאותו לצורך חיתום. השתתפות עצמית שיעור הסכום שאותו משלם המבוטח מגובה הנזק. סכום זה נקבע מראש בהתקשרות בין המבוטח לחברת הביטוח.

זיקת הביטוח

קשר כלכלי בין בעל פוליסה לבין הנכס המבוטח המצדיק עריכת פוליסת ביטוח ניתן לבטח בביטוחים מסוימים רק נכס שלגביו יש לבעל הפוליסה זיקת ביטוח זיקת ביטוח קיימת גם בין בני זוג עובד ומעביד וכדומה.

חיתום

החלטה של חברת הביטוח באם ובאילו תנאים לקבל את המועמד כמבוטח בחברה.

חוק חוזה ביטוח

חוק שחוקק שנת 1891 הבא להסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח וכן תנאים העוסקים בביטוח

ירידת ערך

הפער בין שווי השוק של הרכוש המבוטח רגע לפני קרות מקרה הביטוח לבין שוויו לאחר תיקון הנזק. פוליסת ביטוח רכב מכסה את ירידת הערך כתוצאה ממקרה ביטוח בהשתתפות עצמית הנקבעת כאחוז משווי הרכב

כוח עליון

אירוע בלתי נמנע ובלתי נשלט שנגרם על ידי כוחות הטבע ללא התערבות יד אדם.

כל הסיכונים

ביטוח המכסה כל סיכון נזק או אובדן לרכוש המבוטח למעט הסיכונים שהוגדרו במפורש בפוליסה.

מוטבים

מי שיקבל את סכומי הביטוח על ידי חברת הביטוח כשמתרחש אירוע הביטוח. שם המוטב נקוב בפוליסה והוא מכונה המוטב הראשי.

נזק תוצאתי

נזק עקיף כתוצאה מאירוע הביטוח נזק הוצאתי אינו נגרם ישירות בתאונה אלא מהווה תוצאה של האירוע

סוכן ביטוח

אדם הפועל כשלוח חברת הביטוח מול המבוטח לעניין תווך בעסקי ביטוח. סוכן הביטוח גובה בשם החברה את דמי הביטוח מהמבוטחים והוא מטפל בענייניהם מול חברת הביטוח.

סכום הביטוח

הסכום המרבי אותו יקבל המבוטח בקרות מקרה הביטוח.סכום זה מייצג את גבול האחריות של המבטח כלפי המבוטח ומהווה גורם מרכזי בחישוב הפרמיה

ערך כינון

הסכום הנדרש להחזרת רכוש שניזוק למצבו הקודם אם לא ניתן לתקן פריט

שניזוק או אבד יחשב ערך הכינון לפי עלות פריט חדש מאותו סוג ואיכות

פוליסה

מסמך המתאר את זכויותיו וחובותיו של המבוטח על פי תכנית הביטוח אותה רכש.

פרמיה

הסכום אותו משלם המבוטח לחברת הביטוח במועדים שנקבעו בפוליסה.

ריסק

ביטוח למקרה מוות בלבד. במידה והמבוטח, חלילה, נפטר יקבלו המוטבים בפוליסה את סכום הביטוח שנקנה על ידי המבוטח.

שחרור מתשלום פרמיה

שחרור מתשלום פרמיה על ידי המבוטח במידה ואיבד את כושר עבודתו תוך שמירה מלאה על כל הזכויות בפוליסה. שחרור זה ניתן למי שרכש אותו במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה.

שמאי

אדם המעריך את ערך הרכוש לשם קביעת גובה דמי הביטוח וכן את הנזק הנגרם לרכוש כתוצאה מאירוע ביטוחי כדי לקבוע את גובה הפיצוי שיש לשלם למבוטח.

תכנון ביטוח חיים

קביעת סכומי ביטוח חיים )סכום למקרה מוות, פיצוי חודשי במקרה אובדן כושר עבודה וסכום חסכון לגיל פרישה( המתאימים לצרכים הכלכליים של המבוטח.

תכנון מס פנסיוני

בניית מערכת ביטוח פנסיוני שתנצל בצורה מירבית את הטבות המס הניתנות על

פי חוק.